گرفتن توافق کنجتس در کار قیمت

توافق کنجتس در کار مقدمه